dimarts, 24 de juny de 2008

Maquetes...Tractem superfícies


Quan tenim ja les plaques de porexpan o de resina tallades hem d'aconseguir donar un aspecte natural a lo que volem que sigui ;pared, mur , empedrat, un mosaic....Si pintem sense cap tractament se'ns marcaran les formes del porex(granulat característic) o molt llis de les plaques compactades.

Per les plaques llises un tractament ràpid es passar-hi paper de vidre típic quedant ja una superfície rugosa que en alguns casos pot pintar-se directament encara que no sigui lo mes indicat. Per aconseguir dibuixar el porexpan va molt be un soldador elèctric normal al que podem acoblar un tros de cable de coure que sigui consistent, a la punta. Una vegada calent i vigilant de no travessar el material podrem marcar els empedrats , cantonades o bigues de les finestres.
Un tractament abans de aplicar el soldador es posar paper de cuina barrejat amb aigua i cola enganxat al porex donant.li unes formes d'acord amb la superfície que volem reproduir .Una vegada sec es pot o no fer un tractament amb el soldador el lloc que interessi fer.ho.

Una vegada "dibuixat" el porex, hem de cobrir tota la superfície de manera que quedi amb un aspecte natural una vegada acabat i no es vegi en absolut el material (porex) que hem fet servir d'inici. Per cobrir podem fer servir escaiola ,pasta granulosa ja preparada, una barreja de pols de marbre amb làtex, ciment amb guix... es a dir que tenim tot un ventall de possibilitats. Lo mes utilitzat es l'escaiola, d'aquest material direm que alhora de fer.lo servir hem de preparar poca quantitat cada vegada, ja que es fa espès molt ràpid i llavors l'hem de llençar.

Quan apliquis qualsevol d'aquests materials aprofita per donar alguna forma o tapar alguns secs del entrellat fet amb el soldador per fer encara mes natural la pared o mur.

Quan encolis dues o mes pared, els junts pots anar-los tractant per minimitzar.los; en alguns casos pot interessar que es vegin lleugerament per donar la sensació de trencat.

Una vegada sec estem ja en situació de poder donar unes primeres capes de pintura. Això, però ho veurem mes endavant.